Sök på sidan

Historik

Norrköpings stadsarkiv – historik över Stiftelsen Carolina Schales minne å Mamre


Signerad Ossian Grünwald i november 1962

”I syfte att hjälpa flickor, som hemfallit åt ett oordentligt levnadssätt, anskaffade fruarna Sofia Dahlgren, Hedda Biander och Emma Lundmark, madam Maria Helena Svensson, mamsell Clara Dedering och diakonissan Margret Löfling år 1873 medel till inrättandet av ett räddningshem. Ett dylikt kunde den 1 oktober samma år öppnas vid Hantverkaregatan med mamsell Hedda Granqvist som föreståndarinna. Efterhand mottogos där elva flickor…”

De ovan nämnda kvinnornas initiativ var alltså upphovet till stiftelsens historia i Norrköping.

En tid härefter utlovade bruksägaren Henning Schale ett belopp om 23 000 kr som bidrag till en ny byggnad för ändamålet, med villkoret att kommunen och stadens invånare bidrog med motsvarande summa. Ett annat villkor var att det nybildade hemmet skulle bära hans bortgångna hustru Carolinas namn.
I september år 1899 stod byggnaden Mamre klar, belägen i kanten av Vrinneviskogen och intill nuvarande Hageby bostadsområde.

Handlingar från Riksarkivet

Ingen tillgänglighetsbegränsning är anmäld.


1873 inrättades vid Hantverkaregatan ett räddningshem för flickor som hemfallit åt oordentligt levnadssätt.


1876 flyttades hemmet till fastigheten 1/8 mantal Wallby i S:t Johannes, som köpts för insamlade medel. "Räddningshemmet Mamre" skulle enligt stadgarna uppfostra och med Guds hjälp till sedliga och dugliga tjänarinnor bilda vanvårdade eller vanartiga värnlösa flickor.


1892 förändrades hemmet till ett konvalecenthem för fattiga, sjuka norrköpingsbarn. Efter en donation av brukspatron Henning Schale, med villkoret att hemmet skulle bära namnet Carolina Schales minne å Mamre, uppfördes en ny byggnad härför, som invigdes 1900.


1928 inrättades en skolklass för klena barn, den s k friluftsskolan, under folkskolestyrelsen. Den avvecklades 1942.


I 1946 års barnhemsplan, upptogs Carolina Schales minne å Mamre som upptagningshem. 1947 överläts verksamheten åt barnavårdsnämnden och 1949 såldes fastigheten till staden.


Genom stadgeändring 1962 skulle avkastningen av stiftelsens medel i stället användas för att i Norrköping driva verksamhet med inackorderingshem för kvinnlig ungdom. Ett sådant inrättades vid Renstiernagatan 34-36. Senare ombildades det till flerbarnsfosterhem, även för pojkar. 1983 upphörde denna verksamhet.


I permutationsbeslut 1986 medgav Kammarkollegiet att stiftelsens disponibla avkastning får användas till verksamhet bland ungdomar i Norrköpings kommun som av sociala skäl behöver stöd, tillsyn och hjälp för att klara av att bo på egen hand. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

Taget från Riksarkivet: https://sok.riksarkivet.se/agent/iRz38o6ey91kXNCz4RFztJ


Efter permutationsbeslut av Kammarkollegiet 1990-11-16 gäller idag följande ändamålsbeskrivning för stiftelsen

a) "Den disponibla avkastningen från av Stiftelsen förvaltade medel och fonder skall användas till verksamhet och individuell hjälp bland ungdomar i Norrköpings kommun,
som av sociala skäl behöver stöd.

b) Dock skall årligen minst 1/10 av avkastningen av Stiftelsens medel, Henning Schales fond och de donationsfonder, som stiftelsen förvaltar tilläggas respektive kapital.
Därjämte skall beaktas att resterande avkastning icke får användas för ändamål, som skall bestridas av allmänna medel.Vid utdelning skall gåvotagaren - såväl
juridisk som fysisk person - uppmärksammas på att gåvan kommer från Stiftelsen Carolina Schales minne å Mamre, så att Stiftelsens namn hålles levande"

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.